ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การสมัครสมาชิก การลงประกาศ การใช้งาน หรือการเข้าถึง เว็บไซต์ YelloBe เป็นการแสดงเจตนาตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย ของ YelloBe ดังต่อไปนี้ทุกประการและตลอดเวลา ในฐานะผู้ซื้อและผู้ขาย

1 ผู้ซื้อและผู้ขาย 1 บุคคลหรือ 1 สถานประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น โดย ผู้ซื้อและผู้ขายผู้ถือบัญชีสมาชิกจะมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดในทุกการดำเนินการภายใต้บัญชีสมาชิกนั้นๆ

2 ผู้ซื้อและผู้ขายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนใช้งานเว็บไซต์ YelloBe  แม้โดยทั่วไปแล้วการใช้งานเว็บไซต์  YelloBe  จะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ หากผู้เยาว์ใช้งานเว็บไซต์ YelloBe  ต่อไป ถือว่าผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว

3 ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสมัครสมาชิกและใช้งานเว็บไซต์  YelloBe  ได้ต่อเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตตามดุลพินิจของ YelloBe เท่านั้น

4 ผู้ซื้อและผู้ขายต้องให้ข้อมูลสมาชิกตามจริง และให้ข้อมูลการติดต่อของผู้ซื้อและผู้ขายในพื้นที่ที่ YelloBe ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น

5 ในการใช้งานเว็บไซต์  YelloBe  นั้น ผู้ซื้อและผู้ขายต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ YelloBe หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ YelloBe หรือบุคคลอื่น

6 YelloBe สงวนสิทธิในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือระงับบัญชีสมาชิกของ ผู้ซื้อและผู้ขาย รายใดๆ ก็ตาม โดย YelloBe ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ YelloBe  แต่เพียงผู้เดียว

7 สิทธิของ ผู้ซื้อและผู้ขายขึ้นอยู่กับกฎหมาย และนโยบายของ YelloBe ทั้งนี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ YelloBe แต่เพียงผู้เดียว

8 YelloBe สงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ YelloBe  บริการทุกประเภทของ YelloBe รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ YelloBe ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ซื้อและผู้ขาย

   YelloBe สงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง นโยบายการใช้งานนี้ รวมทั้งกฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดอื่น ตามที่ YelloBe เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยจะแสดงไว้โดยเปิดเผยในเว็บไซต์ YelloBe  จึงเป็นหน้าที่ของ ผู้ซื้อและผู้ขาย ที่ต้องตรวจสอบนโยบาย กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง

   ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว และเข้าใจว่าการกด “สมัคร” หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปของเว็บไซต์ YelloBe  คือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ผู้ซื้อและผู้ขาย ประสงค์ให้มีผลบังคับต่อไปScroll To Top
Copyright : 2022 Yellobe.co.th