การประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับรับประกันทั่วไป

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเยลโล่บีจะได้รับการรับประกันภายในระยะเวลา 6 เดือน ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทเท่านั้น

2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จจ่ายเงินหรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน

3) บริษัท เยลโล่บี จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม

4) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เยลโล่บี จำกัด เท่านั้น

5) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกันจะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น


เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

1) ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาดหรือความประมาท ซึ่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

2) อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงานของเหลว หรือ อาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์, เหงื่อซึมเข้าเครื่อง, หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด

3) การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือ รอยเปรอะเปรื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ

4) รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้น บนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

5) การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากไม่เกินกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

6) ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท เยลโล่บี จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซม จากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท เยลโล่บี จำกัด

7) หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

8) หน้าจอไม่ต้องไม่ติดฟิล์ม uv 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการแจ้งซ่อมสินค้า
ใบแจ้งซ่อมสินค้า1.pdf

 Scroll To Top
Copyright : 2022 Yellobe.co.th